Ze statutu SD RP

§ 6

SD RP realizuje swoje zadania przez:

  • monitorowanie i ocenianie działalności informacyjnej mediów oraz organów administracji publicznej
  • realizację zadań zleconych przez organy administracji publicznej z dziedziny informacji i edukacji obywatelskiej przez organizowanie seminariów, warsztatów i szkoleń dla osób angażujących się w działalność społeczną, edukacyjną, wychowawczą i kulturalną
  • inspirowanie i wspieranie działalności ogniw stowarzyszenia, władz publicznych, związków zawodowych, w tym zwłaszcza Syndykatu Dziennikarzy Polskich i innych organizacji w zakresie ochrony zawodu dziennikarskiego, szkolenia zawodowego, kształtowania i monitorowania warunków zatrudnienia oraz rozwijania twórczości dziennikarzy
  • reprezentowanie zrzeszonych dziennikarzy wobec władz publicznych, pracodawców i wydawców we wszystkich ważnych dla dziennikarzy sprawach
  • prezentowanie stanowiska SDRP w toku prac legislacyjnych nad aktami prawnymi dotyczącymi zawodu dziennikarskiego i funkcjonowania mediów
  • organizowanie działalności pomocowej, charytatywnej i samopomocy koleżeńskiej
  • przynależność do międzynarodowych organizacji dziennikarzy oraz innych organizacji
Category: 

Słowa kluczowe:

Andrzej Kępiński Dziennikarz Roku Dziennikarz Sportowy Roku Henryk Jagodziński Jan Akielaszek Kłodzko Mistrzostwa Strzeleckie Dziennikarzy nekrolog Pałacyk Pożegnania Ryszard Pollak Waldemar Niedźwiecki Wiesław Geras Wigilia seniorów Wojciech W. Zaborowski Wrocław Wspomnienie zawody strzeleckie Zbigniew Kawalec „Szlif”